Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

HACCP

HACCP je razvijen od strane Pillsbury Copmany kao odgovor na zahtjev Američke svemirske agencije NASA za proizvodnjom 100% zdravstveno bezbjedne hrane za astronaute. Koncept koji je tada razvio Pillsbury Company je nazvan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).  

HA - predstavlja identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane i pića, zatim analizu rizika tj. vjerovatnoću pojave ovih opasnosti i na kraju procjenu njihove štetnosti po zdravlje ljudi.

CCP - (kritične kontrolne tačke) označava cjelinu u kojoj se vrši identifikacija tačaka tj. elemenata procesa i aktivnosti u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane i pića, u kojima se može pojaviti opasnost kontaminacije hrane. Definisanjem parametara (graničnih mjera) u ovim tačkama omogućavamo njihovo kontrolisanje, preventivnim djelovanjem, čime se sprečava ili eliminiše rizik po sigurnost hrane i pića ili se njegov uticaj svodi na prihvatljiv nivo.

HACCP Sistem je integralni dio standarda ISO 22000:2005 za Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane, koji u okviru FSMS-a (Food Safety Management System - Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane) čini sistem kojiim se vrši analiza opasnosti po zdravstvenu bezbjednost hrane te identifikacija i praćenje kritičnih kontrolnih tačaka u kojim su opasnosti izražene.

ATIA Consulting Vam može ponuditi implementaciju Sistema upravljanja kritičnim tačkama u proizvodnji hrane i certifikaciju po HACCP standardu. 


HACCP

HACCP